مهلت ثبت نام خادمین درمانی اربعین ۱۴۰۱ به اتمام رسیده است.